zimbabwe

Elliot Ziwira Reviews Kutyauripo’s ‘Museve Usingapotse’

Crymio Kutyauripo

Kutyauripo, the Custodian of Shona Cultural Values   CHINUA Achebe writes in “African Writers Talking” (1972:7) that: “. . . what I think a novelist can teach is something very fundamental, namely to indicate to his readers, to put it crudely that we in Africa did not hear of culture for the first time from…

Hurukuro: Tinashe Muchuri Anozeya Nhetembo naLinda Gabriel

LindaG1

Madzimai paanonyora nhetembo dzerudo vanenge vanonetseka kunyora vachinyatsobudisa zvavanonzwa kana vapinda murudo. Memory Chirere anovapa mhosva yekunyora pane imwe nguva savarume kwete samadzimai. Pane kuti ndakadya John vanonyora kuti ‘Ndakadyiwa naSara.’ Zvakadaro zvinoonekwa kuti pane mamwe madzimai anoburitsa zviri kutsi kwemoyo yawo munyaya dzerudo achishandisa rurimi rwechichiRungu. Madzimai akaita saPrimrose Dzenga naEve Nyemba vanonyatsobudisa shuviro…

Short Story by Dexta Zvicha (Zimbabwe/USA)

dexta zvicha

Dexter Zvicha is a fiction writer and political nerd. He is an MA and MPA graduate of the University of Delaware. He is interested in exploring the wild, grotesque and beautiful through poetry and short fiction. You can see more of his work on his blog thelitepassenger.wordpress.com or follow him on Twitter @LitePassenger.         The young…

Shona: Vhenyenguro yebhuku ‘Museve Usingapotse’, na Tinashe Muchuri

???????????????????????????????

Tinshe Muchuri anopinda matare naCrymio Kutyauripo mubhuku Museve usingapotse rakatsikiswa mugore ra2014, neCollege Press Mapeji  134 ISBN 9781779006189 Museve usingapotse inyaya yaKaringe mwanakomana waMambo Chakaingesu uyo airwira nyika yake yainge yabvutwa nemuzukuru wake Pondai. Munyaya iyi munobuda hudzamu hwedzidziso yeupenyu yemunhu mutema kusati kwazouya dzizdiso iriyo mukore uno. Musoro webhuku ‘Museve usingapotse’ chirevo chinoudzamu ukuru.…